Polskie Towarzystwo Matematyczne
Oddział Sądecki
33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 61
e-mail: trams@mnet.pl

Zarząd Oddziału (wybrany na Walnym Zebraniu w dniu 21.11.2013 r.):
  1. Prezes - dr Tadeusz RAMS (33-310 Nowy Sącz, ul. Szymanowskiego 36)
  2. V-ce Prezesi - dr hab. Sławomir Rams, mgr Jan Rosiek
  3. Sekretarz - dr inż. Anna Kochanek
  4. Skarbnik - mgr Mariola Karpiel
  5. Członkowie Zarządu - mgr Małgorzata Janisz, mgr Beata Łączkowska
Komisja Rewizyjna:
1. Przewodnicząca - mgr Krystyna Legutko
2. Członkowie Komisji: mgr Marta Prusak, dr Paweł Wilczyński

Delegaci Oddziału na Walne Zgromadzenia PTM w latach 2014-2016:
1.   dr hab. Sławomir Rams
3.   mgr Jan Rosiek

Zastępcy Delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenia PTM w latach 2014-2016:
mgr Andrzej Ignaczak, mgr Mariola Karpiel, dr inż. Anna Kochanek,
mgr Beata Łączkowska, dr Tadeusz Rams, dr Paweł Wilczyński

Z historii Sądeckiego Oddziału PTM

Sądecki Oddział PTM powstał na przełomie Października i listopada 1975 r.
Zasadniczy trzon jego grupy założycielskiej stanowili pracownicy
Studium Matematyki Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu.
Centrum to było agendą Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Warszawie - instytucji działającej na prawach wyższej uczelni.

Grupa założycielska liczyła kilkanaście osób. Należeli do niej : K. Cabak,  A. Chronowski,  A. Derkowska,  G. Derkowski,  A. Górka,  A. Hyży,  F. Huza,  A. Ignaczak,  M. Kusiak,  K. Legutko,  M. Michalak,  Z. Mróz,  T.Rams,  K. Sarot,  Z. Stopka.

Dużą rolę w powstaniu Sądeckiego PTM odegrała p. Alicja Derkowska.
Oddział Nie mógł powstać bez pomocy "z zewnątrz" m.in. : prof dr  A. BIELICKI (UMCS w Lublinie), prof dr  A. PELCZAR (UJ), prof dr  K. GEBEL (UMCS), prof dr  L. WŁODARSKI (UŁ).
Jeszcze w listopadzie 1975 r. do grona członków założycieli Oddziału Sądeckiego PTM dołączyli kol. K.P. Malczak,  Z. Muzyczka,  W. Pustułka,  K. Roch.

Zgodnie ze statutem PTM, w działalności jego oddziałów szczególna rola przypada prezesom, wybieranym co 2 lata przez Walne Zebranie Oddziału.
Kolejnymi prezesami SO PTM byli:
dr Alicja Derkowska    1975 - 1981
dr Tadeusz Rams     1981 - 1984
mgr Kazimierz Cabak    1984-1987
dr Tadeusz Rams     1987 - nadal

Skuteczna działalność stowarzyszeń naukowych zależy przede wszystkim od ofiarnej pracy ich członków.
Wśród wieloletnich, bardzo aktywnych działaczy, w tym członków Zarządu i Komisjii Rewizyjnej SO PTM należy wymienić:
mgr Alicję Kutybę-Drewniak, mgr Danutę Krok, mgr Krystynę Legutko, mgr Beatę Łączkowską, mgr Martę Prusak, mgr Andrzeja Ignaczaka, mgr Piotra Malczaka, mgr Jana Rośka.

Od roku 1975 w SO PTM regularnie odbywają się odczyty naukowe w ilości 8-11 odczytów rocznie.
Organizowano również spotkania z autorami książek matematycznych, redaktorami czasopism matematycznych, itp.
Dla uzdolnionej matematycznie młodzieży SO PTM organizował : odczyty popularno-naukowe z matematyki i informatyki oraz międzyszkolne koła


Powrót do strony domowej